ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEZE WEBSITE VAN RETAIL CONCEPTS N.V.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Retail Concepts N.V. worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Retail Concepts N.V. zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Retail Concepts N.V. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Retail Concepts N.V.

 

2. PRIJZEN

 

Alle prijzen zijn in euro (€). Ze zijn inclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

 

Onze prijzen zijn online dezelfde als in de winkel. Dit sluit exclusieve online of instore promoties uit die worden aangeboden. Het kan voorkomen dat bepaalde producten enkel online of enkel in de winkel verkrijgbaar zijn. 

 

3. BESTELLINGEN

 

Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens, facturatiegegevens en leveringsgegevens invoeren. Daarna kan u een betaalmethode kiezen en vervolgens de betaling uitvoeren. Indien de betaling is uitgevoerd, zal je een pagina krijgen waarop je bestelnummer zichtbaar is. Vanaf dit moment is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de website op het moment dat je de betaling uitvoert.

Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Gelieve het gedeelte ‘Betalingen’ te lezen voor verdere informatie hierover. Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact/Mister Cash, KBC Online/CBC Online, ING Homepay, Belfius Direct Net, iDEAL en PayPal. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

 

4. LEVERING

 

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

 

Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om je producten te leveren door een stockagefout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal je bestelling geannuleerd worden en brengen we je hiervan op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het geannuleerde producten(en).

Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u ook zelf de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen.

 

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

5. RETOURNEREN

 

We willen dat je volledig tevreden bent over elke aankoop bij Retail Concepts N.V. en streven ernaar om je ten allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor je geld en een prima service aan te bieden. Indien je een artikel wenst terug te sturen, gelieve dan het retourdocument in je account te downloaden bij ‘mijn aankopen’ en het binnen de 14 kalenderdagen naar ons terug te sturen, samen met de ongebruikte producten in hun originele verpakking en met het etiket. Je kan je producten ook retourneren in de lokale Juttu store.

 

Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel (de artikelen) of betalen we de kostprijs terug. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, samen met een kopie van de originele leveringsbon. Je kan soldenartikelen die online aangekocht werden ook retourneren. 

 

De verzendkosten van de retour worden uitsluitend door Retail Concepts N.V. vergoed indien je een foutief artikel ontving of het product beschadigd toekwam. In alle andere gevallen zijn de retourkosten voor de consument.

Het retouradres is:


Retail Concepts N.V.
Maccabilaan 34
2660 Hoboken
België.

 

Opgelet: deze retourvoorwaarden en bovenstaand adres gelden enkel voor producten die zijn aangekocht in de webshop. Bovenstaande retourvoorwaarden gelden niet voor gepersonaliseerde producten m.a.w. producten die op maat van de klant afgesteld worden en producten die registratie vereisen.  

 

6. GARANTIE

 

Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

 

Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 24 maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen.

 

Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons hier dan vooreerst van op de hoogte. Je kan ons contacteren via mail. We bekijken hoe we een oplossing kunnen bieden en zullen je vragen om het artikel retour te zenden. De retourkosten zullen in dit geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). Het beschadigde product stuur je, samen met het retourformulier en een beschrijving van de beschadiging, voldoende gefrankeerd op naar ons retouradres. Voeg ook je rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd, zo kunnen wij u zo snel mogelijk helpen.

 

Retail Concepts n.v.
T.a.v Dienst-na-verkoop
Smallandlaan 9
2660 Hoboken
Belgiê

 

7. PRODUCTEN

 

Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld, en zijn niet altijd in elk verkooppunt beschikbaar. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren en productinformatie op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren en informatie in uitzonderlijke gevallen verschillen van de werkelijkeheid.

 

8. REGLEMENTERING INZAKE AFSTANDSVERKOOP/HERROEPINGSRECHT

 

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren/retourneren die u via de website hebt geplaatst. U zal dan zo snel mogelijk terugbetaald worden, dit geldt niet voor bederfbare goederen, onverzegelde software of artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt.

Om een artikel te annuleren, kunt u ons een e-mailbericht sturen waarin u ons uw klantnummer en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren, en u mag de artikelen niet gebruiken. Alle artikelen worden op uw kosten geretourneerd. Wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste artikelen, dan betalen we de kosten terug bij ontvangst van de artikelen. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvangt u de terugbetaling binnen de 30 dagen na uw annuleringsbericht.

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Retail concepts N.V., Smallandlaan 9, 2660 Hoboken, +32 828 30 15 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

Download het herroepingsformulier >>

 

9. OVERMACHT

 

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van Retail Concepts N.V. beperkt tot de waarde van de niet-geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

 

10. INHOUD, PRIJZEN EN DRUKFOUTEN

 

Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

11. EIGENDOM VAN GOEDEREN

 

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Retail Concepts N.V. tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

 

12. VRAGEN OF KLACHTEN

 

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via mail. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 2 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek. 

  • Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
  • Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
  • Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr
  • Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, info@Safeshops.be

 

13. VEILIGHEID WEBSITE

 

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat u achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op 'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.

 

14. AUTEURSRECHT EN KOPIERECHT

 

De inhoud van deze website en andere publicaties van Retail Concepts N.V. zijn eigendom of staan onder licentie van Retail Concepts N.V. of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

 

14 BIS - #YESJUTTU

 

Hoe klanten onze producten ervaren is erg belangrijk voor ons, en we houden ervan dat onze klanten hun ervaringen met onze producten delen op sociale media. Omdat we jouw ervaring met onze bezoekers willen delen kunnen we je toestemming vragen om jouw social media posts ook via onze kanalen te delen. Deze kanalen zijn onder meer onze website, maar ook onze nieuwsbrieven en andere marketingkanalen. De keuze is aan jou en als je niet wil dat wij jouw foto delen, dan doen we dat niet.

Door de tag #yesjuttu aan je bericht toe te voegen geef je ons toestemming om de respectievelijke foto op onze Juttu-website, in onze nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie zoals winkelfoto's en flyers te gebruiken.

Dit betekent dat:

  • Je gratis publiciteit krijgt op onze website en in andere potentiële marketingcampagnes waarin we jouw foto gebruiken
  • Je volledige erkenning krijgt voor je foto – er wordt verwezen naar je sociale media-account en/of je naam wordt expliciet vermeld
  • Alle merken die op de foto werden weergegeven en genoemd toen je toestemming verleende om je foto te gebruiken worden vermeld wanneer we je foto gebruiken
  • De foto te allen tijde jouw eigendom blijft en je jouw toestemming voor ons om jouw foto te gebruiken op elk moment kan intrekken

Jouw toestemming voor ons om je foto te gebruiken duurt totdat je jouw toestemming intrekt, wat je op elk moment kan doen door ons een e-mail te sturen via team@juttu.be.

Door ons jouw toestemming te geven om je foto te gebruiken geef je ons een niet-exclusieve, royaltyvrije en wereldwijde licentie om jouw foto te gebruiken voor onze marketingdoeleinden, inclusief het recht om de foto te reproduceren, distribueren, wijzigen en bewerken. Door ons jouw toestemming te geven garandeer je ook dat jij de rechtmatige eigenaar en/of maker van de foto bent en dat je toestemming hebt gekregen van elke persoon op de foto om hun afbeelding op sociale media te delen.

 

Jouw toestemming intrekken

Je kan je toestemming voor ons om jouw foto te gebruiken op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen op team@juttu.be. We sturen je een ontvangstbevestiging en verwijderen je foto binnen 7 werkdagen van onze digitale kanalen. Als je foto is gebruikt in gedrukte of fysieke materialen kunnen we jouw foto niet verwijderen, maar we zullen je foto in de toekomst niet meer gebruiken.

 

Verwerking van je persoonlijke gegevens bij het gebruik van jouw foto

Foto's kunnen persoonlijke gegevens bevatten. Omdat we de bescherming van jouw privacy belangrijk vinden verwijzen we graag naar ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we ervoor zorgen dat jouw gegevens beschermd blijven.

 

15. RECUPEL

 

Wij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen inzake de verwijdering van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Wij en onze partners zorgen er voor dat de door ons verkochte batterijen en elektronische apparaten correct worden teruggenomen en verwerkt. Wij benadrukken bij onze klanten dat, in overeenstemming met de geldende regelgeving, elektrische en elektronische apparaten en batterijen die op het einde van hun levensduur of verouderd zijn, of niet meer werken, niet in de vuilnisbak of in de selectieve sorteerbakken van hun gemeente mogen worden gegooid. Dit verbod wordt op de producten zelf aangegeven door het symbool van de doorkruiste vuilnisbak. Het doel van deze regelgeving is om de verspilling van grondstoffen te beperken en om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door de verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde apparaten te voorkomen. Je hebt de mogelijkheid om dit afval af te leveren bij een geschikt inzamelpunt of in onze winkels. 

 

16. CONTACTGEGEVENS

 

Je kan ons contacteren per mail, telefoon, chat of post:


Retail Concepts N.V.
Customer service

Smallandlaan 9
2660 Hoboken
België

Tel: +32 808 46 32

info@juttu.com

 

17. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

 

Retail Concepts N.V.
Smallandlaan 9
2660 Hoboken
België


Tel: +32 3 828 30 15

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0416.762.280 en bij het handelsregister van de Rechtbank van Koophandel in Antwerpen en met btw-nummer 416.762.280.
Rekeningnummer BNP Paribas: BE08 0013 7267 7413

 

 

Cookie-instellingen voor de beste online Juttu-ervaring

Juttu.be maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.